سر قرائت - اسرار نماز
21-Serre_ghraat_Namaz(1401-12-12)


احادیث ظهر 1401 - احادیث ظهرها
1401-12-11- Hadis


شرح دعای کمیل - اسرار دعا
230- Sharhe Dua Kumeyl (1401-12-10)


احادیث ظهر 1401 - احادیث ظهرها
1401-12-10- Hadis


- شرح چهل حدیث
205- Chehel Hadis (1401-12-09)


- شرح چهل حدیث
204- Chehel Hadis (1401-12-02)